Go to content Go to navigation Go to search
živnostníci    zákonodárci

Minimální příjem OSVČ

1. ledna 2004 nabyla účinnosti novela zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné zavádí změny v hodnocení příjmu osob samostatně výdělečně činných.

Právní úprava platná do 31. prosince 2003 považovala za příjem osoby samostatně výdělečně činné minimálně částku ve výši životního minima osoby, která žije v domácnosti sama a není nezaopatřeným dítětem (tj. 4100 Kč).
Po 1. lednu 2004 se u občana, který má příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmu), za příjem z této činnosti považuje pro účely zákona o sociální potřebnosti měsíčně nejméně částka ve výši 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Tato částka je zaokrouhlována na celé stokoruny dolů a je vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky ve Sbírce zákonů sdělením.
Tato částka se považuje za minimální příjem občana vždy od 1. července roku, v němž došlo k vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok, do 30. června následujícího kalendářního roku. Pro období od 1. ledna 2004 do 30. června 2004 byla tato částka 7800 Kč měsíčně.

Výše uvedená částka (kromě jiných případných příjmů – dávek státní sociální podpory, hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání apod.) bude porovnávána s životním minimem občana (společně posuzovaných osob) při posuzování sociální potřebnosti i při rozhodování o výši dávky sociální péče podle § 4 zákona o sociální potřebnosti.

  | zasláno 21. listopad 2006

Komentáře jsou uzavřeny

OSVČ, zaměstnavatel a sociální pojištění Ochrana lidských práv