Go to content Go to navigation Go to search
živnostníci    úředníci

OSVČ - začínám; co mám hlásit na OSSZ?

Pokud zahájíte výkon samostatné výdělečné činnosti, je vaší první povinností v oblasti sociálního zabezpečení splnit oznamovací povinnost. Do osmi dnů od zahájení výkonu uvedené činnosti musíte tuto skutečnost oznámit okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa vašeho trvalého bydliště.
Platit pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nemusíte, pokud se sám k účasti na důchodovém nebo případně i nemocenském pojištění nepřihlásíte.

Pojistné na důchodové pojištění spolu s příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti budete povinen platit tehdy, když podle předpisů o sociálním zabezpečení (pojištění) budete ze zákona účasten důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných. Účasten důchodového pojištění budete, pokud budete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a pokud váš příjem z této činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhne v kalendářním roce aspoň šestinásobku částky, do níž se započítává plně část osobního vyměřovacího základu pro účely výpočtu důchodu (tzv. neomezená částka pro výpočet důchodu).
Rozhodnou je vždy neomezená částka pro výpočet důchodu, která platí k 1. lednu toho kalendářního roku, za který se účast na pojištění zkoumá. Pro úplnost je třeba uvést, že v roce 1996 činila neomezená částka pro výpočet důchodu částku 5 000 Kč, v roce 1997 částku 5 600 Kč, v roce 1998 částku 5 900 Kč a od 1. ledna 1999 částku 6 100 Kč. Tato částka se totiž příslušným nařízením vlády průběžně každoročně upravuje tak, aby odpovídala reálným poměrům a odrážela dosažený vývoj inflace. Pro povinnou účast na důchodovém pojištění za rok 1999 je tedy limitující částka 36 600 Kč.
Pokud však nebudete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost po celý kalendářní rok, bude se vám uvedený šestinásobek této neomezené částky pro výpočet důchodu snižovat o polovinu z uvedené neomezené částky, a to za každý kalendářní měsíc, v němž jste po celý měsíc nevykonával samostatnou výdělečnou činnost. Neboť kalendářními měsíci, v nichž po celý měsíc nebyla vykonávána samostatná výdělečná činnost, se rozumí kalendářní měsíce před měsícem zahájení a po měsíci ukončení samostatné výdělečné činnosti. Zahájíte-li své podnikání např. od 1. května 1999, bude se vám uvedený šestinásobek snižovat o čtyři poloviny uvedené neomezené částky a pro vaši povinnou účast na důchodovém pojištění bude limitující dosažení příjmu po odpočtu výdajů na dosažení, zajištění a udržení ve výši 24 400 Kč za rok 1999 (za leden až duben se od 36 600 odečte čtyřikrát polovina neomezené částky pro výpočet důchodu, tj. 4 × 3 050 = 12 200).

Obdobně se uvedený šestinásobek snižuje té osobě samostatně výdělečně činné, která po celý měsíc měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, popřípadě pobírala takové nemocenské, vykonávala službu v ozbrojených silách (civilní službu) nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných.
Můžete se ale k účasti na důchodovém pojištění za tento kalendářní rok přihlásit u okresní správy sociálního zabezpečení, a to kdykoliv v průběhu roku nebo i v následujícím kalendářním roce za předchozí kalendářní rok, jestliže tak učiníte nejpozději v den, ve kterém budete podávat přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok 1999. Pokud vám nevznikne účast na důchodovém pojištění ze zákona a vy promeškáte i lhůty pro podání přihlášky k účasti na důchodovém pojištění, nebudete již po jejich uplynutí moci tuto přihlášku podat ani dodatečně. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění se podává výhradně na předepsaném tiskopise, který lze zdarma získat na kterékoliv správě sociálního zabezpečení.

Povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných vám vznikne pouze tehdy, když budete účasten nemocenského pojištění. Účast na tomto pojištění je však zásadně dobrovolná.

  | zasláno 21. listopad 2006

Komentáře jsou uzavřeny

OSVČ - OSSZ OSVČ, zaměstnavatel a sociální pojištění