Go to content Go to navigation Go to search
úředníci    zákonodárci

ÚP - povinnosti úřadu práce

Úřad práce je založen
na základě §2 Zákona č. 9/1991 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Zakládací listina
Rozhodnutí o změně zakládací listiny Podat žádost a získat příslušné informace lze u jednotlivých odborných pracovníků ÚP podle této informace, podat stížnost lze na oddělení kontroly a předložit návrh, podnět či jiné dožádání na podatelně Úřadu práce.

Opravný prostředek
proti rozhodnutí ÚP lze podat na podatelně III. poschodí č. dv. 326 v úředních hodinách ÚP a v termínech uvedených na příslušném rozhodnutí.

Postup vyřízení žádosti nebo opravného prostředku
se řídí Zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění a Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Úřad práce při svém rozhodování se zejména řídí:

  • Zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Nařízením vlády č. 515/2004 Sb. o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
  • Vyhláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
  • Zákonem č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
  • Zákoníkem práce v platném znění
  • Podle §17 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podléhá poskytování písemných informací úřadem práce zpoplatnění.

Úhrada nákladů:
Úřad práce je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli.
Úřad práce si může podmínit poskytnutí informace zaplacením úhrady či zálohy nákladů předem . Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady.
Úhrada je příjmem úřadu práce.
Úhrada se platí předem před poskytnutím informace v pokladně úřadu práce.

Výroční zpráva:
Právník úřadu práce zpracuje a zveřejní vždy nejpozději do 1.2. Výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o činnosti úřadu práce v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.

  | zasláno 17. listopad 2006

Komentáře jsou uzavřeny

ÚP - jaké okruhy informací mi může poskytnout? ÚP - program "První příležitost"