Go to content Go to navigation Go to search
migranti    nezaměstnaní

Sociální dávky po návratu ze zahraničí

Od ledna 2005 pracuji ve Velké Británii a můj pracovní pobyt se blíží ke konci. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti po návratu zpět do ČR? Pokud ano, kde budu žádat (země, úřad) a jaké euroformuláře budu potřebovat? Kdo bude sociální dávky vyplácet? Velká Británie, nebo ČR a v jaké výši? Bude mít manželka nárok na rodinné dávky, pokud otěhotní v průběhu pobytu ve Velké Británii?

Ve vaší situaci záleží na tom, zda jste tzv. přeshraničním pracovníkem /tzn. zda jste se v průběhu zaměstnání ve Velké Británii (VB) vracel do ČR minimálně jednou za týden/, či nikoli.
Pokud byste byl přeshraničním pracovníkem (a vracel se tedy každý týden do ČR), měl byste nárok na dávky v nezaměstnanosti výlučně vůči ČR a výše těchto dávek by vám byla vypočtena ze skutečného platu dosahovaného ve VB přepočteného na koruny.

Pokud přeshraničním pracovníkem nejste (což se dá vzhledem ke vzdálenosti VB–ČR předpokládat), máte dvě možnosti:

Možnost první: Po ukončení vašeho zaměstnání ve VB máte možnost zažádat o britské dávky v nezaměstnanosti. Abyste mohl tyto dávky pobírat, musíte splnit podmínky, které pro přiznání dávek v nezaměstnanosti stanoví britské právní předpisy (pokud by britské právo pro přiznání dávek v nezaměstnanosti vyžadovalo dosažení určité doby předchozích zaměstnání, budou se vám pro tyto účely započítávat i doby odpracované v ČR).
Britské dávky v nezaměstnanosti vám mohou být při splnění daných podmínek vypláceny do ČR (tzv. transfer dávek). Abyste mohl v ČR pobírat dávky v nezaměstnanosti, které vám přiznal britský úřad práce, budete potřebovat vyplněný formulář E 303 o transferu dávek. Tento formulář vám vydá britský úřad práce (pokud vám bude dle britských právních předpisů přiznána podpora v nezaměstnanosti).
Podmínkou nároku na transfer britských dávek do ČR je registrace u britského úřadu práce jako nezaměstnaná osoba, podání žádosti o dávky v nezaměstnanosti, splnění podmínek pro přiznání dávek v nezaměstnanosti dle britských právních předpisů a abyste byl k dispozici britskému úřadu práce minimálně 4 týdny poté, co jste se stal nezaměstnanou osobou (tzn. musel byste po tuto dobu ještě zůstat ve VB – britský úřad práce vám však může z důležitých důvodů povolit i dřívější odjezd).
Po návratu do ČR byste se pak musel zaregistrovat u našeho úřadu práce v sedmidenní lhůtě po příjezdu. Maximální doba, po kterou pak můžete britské dávky v ČR pobírat, je 3 měsíce. Po tuto dobu si budete hledat zaměstnání v ČR a budete veden jako obvyklý uchazeč o zaměstnání na úřadu práce, budete pobírat pouze dávky ve výši, v jaké vám je přiznal britský Jobcentre. Po uplynutí doby transferu (3 měsíce) budete mít nárok už pouze na dávky v nezaměstnanosti přiznané podle českého právního řádu (doba pobírání britských dávek vám bude započítána na českou podpůrčí dobu – tj. o tuto dobu vám bude česká podpůrčí doba zkrácena).

Možnost druhá: Pokud byste nežádal o britské dávky v nezaměstnanosti a vrátil se ihned po ukončení pracovního poměru do ČR, můžete o podporu v nezaměstnanosti požádat na českém úřadu práce a výše dávek vám bude vypočtena podle normální mzdy odpovídající ekvivalentnímu zaměstnání v ČR (tj. pokud jste ve VB vykonával např. práci tlumočníka, bude vám podpora vypočtena z normální mzdy, které dosahuje tlumočník v ČR). V tomto případě je potřeba, aby vám britská instituce potvrdila dobu, kterou jste ve VB odpracoval, a profesi a druh práce, kterou jste vykonával. Pro tyto účely slouží formulář E 301 (potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti), který vám vystaví Inland Revenue, Centre for Non-Residents, Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ, Great Britain. O vystavení tohoto formuláře je možno požádat i zpětně z ČR (tj. korespondenčně).

Záleží tedy na vás, zda podstoupíte poněkud komplikovanější proceduru a požádáte o britské dávky, které si následně můžete po 3 měsíce nechat „převádět“ do ČR na základě formulářů E 303 (tzv. transfer dávek – upozorňuji však na podmínku zůstat po 4 týdny k dispozici britskému úřadu práce, který vám může zprostředkovat jiné zaměstnání ve VB, může vám však také tuto lhůtu zkrátit), nebo o dávky zažádáte až v ČR.
Pokud byste využil možnosti transferu britských dávek do ČR, byly by vám zde tyto dávky vypláceny v korunách (po přepočtu dle aktuálního kurzu) a z pohledu výše dávek by to pro vás bylo pravděpodobně výhodnější.
Co se týče právního základu výše uvedených informací – možnost transferu dávek upravuje čl. 69 evropského Nařízení 1408/71, možnost pobírání dávek v nezaměstnanosti ve státě bydliště (namísto státu posledního zaměstnání) včetně výpočtu výše dávek v tomto případě upravuje čl. 71 odst. 1 písm. b) (ii), resp. čl. 68 Nař. 1408/71.

V případě rodinných dávek je manželka jakožto rodinná příslušnice migrujícího pracovníka z jiného členského státu EU principiálně kryta právními předpisy toho státu, ve kterém je rodinný příslušník (manžel) výdělečně činný.
Pokud dojde k ukončení pracovního poměru a následnému vyplácení dávek v nezaměstnanosti, záleží na tom, od koho budou dávky v nezaměstnanosti vypláceny (viz níže). V zásadě lze říci, že ten stát, který bude vyplácet dávky v nezaměstnanosti, bude po tuto dobu platit i rodinné dávky.
Pokud budete pobírat dávky v nezaměstnanosti z VB, obraťte se na nejbližší úřad vyplácející rodinné dávky, popř. úřad práce, žádost můžete podat i prostřednictvím zaměstnavatele. Je možné využít také tzv. styčné instituce pro oblast rodinných dávek: Department of Social Security, Benefits Agency, Averseas Branch, Newcastle upon Tyne NE 98 1 YX, Great Britain.
Pokud nebudete pobírat dávky v nezaměstnanosti z Velké Británie a stanete se „českým nezaměstnaným“, popř. budete pracovat v ČR (nebo skončí vyplácení dávek v nezaměstnanosti z VB), obraťte se na úřad práce – odbor státní sociální podpory, dle místa svého trvalého bydliště v ČR.

  | zasláno 15. listopad 2006

Komentáře jsou uzavřeny

Životní minimum Rozhodné období pro výpočet nemocenské